Blog

Jak zabezpieczyć i oznakować roboty drogowe?

Na samym początku warto posiadać wiadomość tego, że wszystkie informacje na temat roboty drogowe, oznakowanie robót drogowych i organizacji ruchu podczas prac są zawarte w podstawowych dokumentach prawnych, którymi są m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze. Planując jakiekolwiek roboty drogowe, trzeba zapoznać się z tymi dokumentami.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zacząć roboty drogowe?

Aby móc zacząć przeprowadzanie robót drogowych trzeba przygotować i przedstawić projekt organizacji ruchu w czasie robót. Taki dokument powinien zawierać m.in. opis techniczny drogi i ruchu na danej drodze, ewentualnych zagrożeń lub utrudnień.

W projekcie musi się znaleźć plan orientacyjny i sytuacyjny. Oznacza to, że musi w nim być zawarty zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan danego pasa drogowego, w którym powinien się on znaleźć na odrębnych etapach robót. W przypadku gdy prace są wieloetapowe, musi także zostać zawarty harmonogram robót.

Szczególnej uwadze podlega dział oznakowań. W projekcie należy wskazać oznakowanie, czy to pionowe, czy to poziome, które będzie zastosowywane w trakcie robót drogowych. Także należy opisać to, w jaki sposób zastosowanie tych znaków wpłynie na ruch na danej drodze i w jakim terminie wróci stała organizacja ruchu.

Po spełnieniu wszystkich punktów projekt zabezpieczenia robót w pasie drogowym powinien być zatwierdzony przez Marszałka Województwa, w przypadku gdy projekt dotyczy dróg wojewódzkich, natomiast przez Starostę, gdy idzie o drogie powiatowe bądź gminne.

Najważniejsze wytyczne zabezpieczania robót w pasie drogowym

  • Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do aktualnie występujących utrudnień na danej drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty.
  • Do oznakowania i zabezpieczania robót należy używać znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będą równie dobrze widoczne tak w nocy, jak i w dzień. Także przez cały czas prowadzenia robót powinny być utrzymywane w należytym stanie.
  • Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się odpowiednio barwy: białą, czerwoną, żółtą i czarną. Jeżeli urządzenia te zawierają elementy odblaskowe, powinny być one w kształcie koła lub prostokąta i widoczne w okresie od zmroku do świtu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu ich światłami drogowymi.
  • Osoby pracujące na robotach drogowych powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe.
  • Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza. Pojazd powinien być oznakowany pasami na przemian barwy białej i czerwonej o wymiarach 250 × 250 mm, na całej szerokości pojazdu, albo tablicą ostrzegawczą lub tablicą zamykającą. Wystające poza obrys pojazdu części urządzeń lub ładunku powinny być oznakowane, taśmą ostrzegawczą U-22. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność.

Organizacja ruchu drogowego

W projekcie organizacji ruchu na czas robót należy przewidzieć, że na drogach krajowych musi być zapewniona możliwość przejazdu pojazdów z prędkością do 60 i 80 km/h na autostradzie, a odcinek, na którym ograniczona, nie powinien wynosić więcej niż 500 metrów.

Minimalna szerokość pasa ruchu nie może być mniejsza niż 3 metry dla ruchu wahadłowego lub jednego kierunku ruchu i 6 metrów dla dwóch kierunków ruchu. W przypadku dróg z poboczami powinna wynosić odpowiednio 2,75 m i 5,50 m. Krawędź jezdni w miejscu robót drogowych musi być wyznaczona za pomocą tablic kierujących. Zmiana toru jazdy również, w dodatku musi mieć aktywne oznakowanie świetlne i oznakowanie poziome.

Napisz komentarz